هَپی کارت چیست؟

پرسشی که امروزه بسیاری از مردم با آن مواجه اند ،مفهوم واقعی کارت تخفیف مـی باشد .هر کس تعبیر خاص خـود را از کارت تخفیف داشته و شـرکت های موجود هر کـدام خدمات گسـترده ای برای کارت های تخفیف خود دارند .تجارب سـایر کشـورها و ضرورت ارائــه اینگونه خــدمات (کارتهای تخفیف و کارتهای اعتباری) در بســیاری از اقــتصادهای پـویا دو ابــزار مـهم مدیریت درآمد و هزینهء اقشـار مــختلف جــامعه ،بخصوص قشــر متوسط و کــم درآمـد مـی‏باشد .اینگونه کارتــهای تخفیف نسبت به کارتـهای خرید و کارتــهای هدیــه معمول، از سـقف مبالغ و ماندگاری بیشتری در تخفیف و اعتبار برخوردار بوده و با توجه به ارزش افـزوده‏ای که ایجاد می‏نماید ،از پتانسیل پذیرش بیشـتری برخوردار است .در کشــورهای توســعه یافته کارت‏هــای اعتــباری بـه صورت معمول دوبـار در ســال و تـنها در فـصول  فــروشــهای ویــژه قابل اســتفاده مـی‏باشند .درصورتی که کـارتهای خـرید تخفیف دار در تـــمام طول سـال مورد اسـتفاده واقع می‏شوند .هپی کارت ابزاری است که با بهره‏ گیری از آن مـی‏توان بدون مراجعه به شعب بانک و اتلاف زمان و هزینه جـهت افتتاح حسـاب، از تمامـی مزایای کارتهای اعتباری و کارتهای خرید بهره‏ مند شد. نکته قابل توجه در استفاده از این کارتها ،بهره مندی بدون محدودیت از تخفیف در خرید کالاها و انواع خدمات در سطح کشور است .

هَپی کارت چیست؟
شارژ آنلاین happycard